Financijski plan 2019

Na temelju članka 29., Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine od 03.03.2014. godine, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine na
24. sjednici održanoj 22.12.2018. godine, donosi
FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KRAPINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA
u kunama
Izvor prihoda i primitaka2019.
Oznaka rač.iz računskog planaOpći prihodi i primici (12)Vlastiti prihodi (22)Prihodi za posebne namjene (37)Pomoći (43)Donacije (52)Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (62)Namjenski primici od zaduživanja (72)
6361185.000
6413100
66151.000.000
67112.472.863
Ukupno (po izvorima)2.472.9631.000.0000185.000000
Ukupno prihodi i primici za 2019.3.657.963
Izvor prihoda i primitaka2020.
Oznaka rač.iz računskog planaOpći prihodi i primici (12)Vlastiti prihodi (22)Prihodi za posebne namjene (37)Pomoći (43)Donacije (52)Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (62)Namjenski primici od zaduživanja (72)
63185.000
64100
661.000.000
672.472.863
72
Ukupno (po izvorima)2.472.9631.000.0000185.000000
Ukupno prihodi i primici za 2020.3.657.963
Izvor prihoda i primitaka2021.
Oznaka rač.iz računskog planaOpći prihodi i primici (12)Vlastiti prihodi (22)Prihodi za posebne namjene (37)Pomoći (43)Donacije (52)Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (62)Namjenski primici od zaduživanja (72)
63185.000
64100
661.000.000
672.472.863
72
Ukupno (po izvorima)2.472.9631.000.0000185.000000
Ukupno prihodi i primici za 2021.3.657.963
PLAN RASHODA I IZDATAKA
ŠifraNazivPLAN ZA 2019.Opći prihodi i primici (12)Vlastiti prihodi (22)Prihodi za posebne namjene (37)Pomoći (43)Donacije (52)Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (62)Namjenski primici od zaduživanja (72)Višak prihodaPROJEKCIJA PLANA ZA 2020.PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRAPINE
Program 5007:Zaštita od požara i javni red i sigurnost3.740.6002.472.9631.000.0000185.00000082.6373.657.9633.657.963
ANaziv aktivnosti: A500701: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-zakonski standard2.232.8632.232.86300000002.232.8632.232.863
3RASHODI POSLOVANJA2.232.8632.232.86300000002.232.8632.232.863
31Rashodi za zaposlene2.009.5772.009.57700000002.009.5772.009.577
311Plaće (Bruto)1.564.8791.564.8790000000
3111Plaća za redovan rad1.564.8791.564.879
3113Plaća za prekovremeni rad
312Ostali rashodi za zaposlene51.50051.5000000000
3121Ostali rashodi za zaposlene51.50051.500
313Doprinosi na plaće393.198393.1980000000
3131Doprinos za MIO na pl. BS123.110123.110
3132Doprinos za zdravstveno osiguranje243.393243.393
3133Doprinos za zapošljavanje26.69526.695
32Materijalni rashodi219.786219.7860000000219.786219.786
321Naknade troškova zaposlenima33.50033.5000000000
3211Službena putovanja3.0003.000
3212Nakn.za prijevoz, rad na ter.,odv.živ.29.00029.000
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.5001.500
3214Ostale naknade zaposlenima
322Rashodi za materijal i energiju124.836124.8360000000
3221Uredski materijal i ost.mat.rash.5.0005.000
3223Energija43.89843.898
3224Mat.i dijel.za inv.i tek.održav.14.50014.500
3225SI i autogume27.50027.500
3227Službena i radna odjeća i obuća33.93833.938
323Rashodi za usluge30.45030.4500000000
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza5.2005.200
3232Usluge tek.i invest. Održavanja14.00014.000
3233Usluge promidžbe i informiranja1.0001.000
3234Komunalne usluge2.7502.750
3235Najamnine i zakupnine6.5006.500
3236Zdravstvene i veterinarske usluge500500
3237Intelektualne i osobne usluge
3238Računalne usluge500500
3239Ostale usluge
324Naknade troškova osobama izv.rad.odn.000000000
3241Naknade troškova osobama izv.rad.odn.
329Ostali nespomenuti rashodi posl.31.00031.0000000000
3291Nakn.za rad pred.i izvrš.tijela, povj. I sl.
3292Pemije osiguranja31.00031.000
3293Reprezentacija
3294Članarine
3295Pristojbe i naknade
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34Financijski rashodi3.5003.50000000003.5003.500
343Ostali financijski rashodi3.5003.5000000000
3431Bankar.usl.i usl.plat.prom.3.5003.500
3432Negativne tečajne razlike
38Ostali rashodi
381Tekuće donacije0
3811Tekuće donacije u novcu
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine0
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422Postrojenja i oprema0
4221Uredska oprema i namještaj
4223Oprema za održavanje i zaštitu
4227Uređ.,stroj. I oprema za ost.namjene
423Prijevozna sredstva0
4231Prijev.sred.u cestovnom prometu
ANaziv aktivnosti: A500707: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-iznad zakonskog standarda1.507.737240.1001.000.0000185.00000082.6371.425.1001.425.100
3RASHODI POSLOVANJA557.635240.10081.5040185.00000051.031557.635565.635
31Rashodi za zaposlene450.531240.00000160.00000050.531445.133445.133
311Plaće (Bruto)361.391191.80000128.00000041.591
3111Plaća za redovan rad353.891191.800128.00034.091
3113Plaća za prekovremeni rad7.5007500
312Ostali rashodi za zaposlene000000000
3121Ostali rashodi za zaposlene0
313Doprinosi na plaće89.14048.2000032.0000008.940
3131Doprinos za MIO na pl. BS27.86415.0409.9842840
3132Doprinos za zdravstveno osiguranje57.13929.80021.7605579
3133Doprinos za zapošljavanje4.1373.360256521
32Materijalni rashodi104.904079.404025.000000500110.302118.302
321Naknade troškova zaposlenima25.500015.50009.500000500
3211Službena putovanja25.00015.5009.500
3212Nakn.za prijevoz, rad na ter.,odv.živ.0
3213Stručno usavršavanje zaposlenika0
3214Ostale naknade zaposlenima500500
322Rashodi za materijal i energiju37.164021.664015.5000000
3221Uredski materijal i ost.mat.rash.
3223Energija31.10215.60215500
3224Mat.i dijel.za inv.i tek.održav.
3225SI i autogume0
3227Službena i radna odjeća i obuća6.0626.062
323Rashodi za usluge33.000033.000000000
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza0
3232Usluge tek.i invest. Održavanja20.00020.000
3233Usluge promidžbe i informiranja
3234Komunalne usluge
3235Najamnine i zakupnine
3236Zdravstvene i veterinarske usluge
3237Intelektualne i osobne usluge7.5007.500
3238Računalne usluge
3239Ostale usluge5.5005.500
324Naknade troškova osobama izv.rad.odn.000000000
3241Naknade troškova osobama izv.rad.odn.
329Ostali nespomenuti rashodi poslov.9.24009.240000000
3291Nakn.za rad pred.i izvrš.tijela, povj. I sl.5.0005.000
3292Pemije osiguranja
3293Reprezentacija3.5003.500
3294Članarine240240
3295Pristojbe i naknade
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500500
34Financijski rashodi2.2001002.1000000002.2002.200
343Ostali financijski rashodi2.2001002.100000000
3431Bankar.usl.i usl.plat.prom.2.2001002100
3432Negativne tečajne razlike
38Ostali rashodi00000000000
381Tekuće donacije000000000
3811Tekuće donacije u novcu
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine950.1020918.4960000031.606867.465859.465
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine950.1020918.4960000031.606867.465859.465
422Postrojenja i oprema950.1020918.4960000031.606
4221Uredska oprema i namještaj0
4223Oprema za održavanje i zaštitu381.852381.852
4227Uređ.,stroj. I oprema za ost.namjene568.250536.64431.606
423Prijevozna sredstva
4231Prijev.sred.u cestovnom prometu
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422Postrojenja i oprema
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
PREDSJEDNIK U.V.
VJEKOSLAV KRANJČEC