Javna vatrogasna postrojba grada Krapina posjeduje dva kompresora za punjenje boca zrakom za izolacijske aparate.  Jedan kompresor je Bauer Junior kapaciteta 100 l/min , a drugi je Bauer Posejdon kapaciteta 300 l/min.

Vrši se usluga punjenja boca za izolacijske aparate ( 200 i 300 bar) kao i punjenje ronilačkih boca zrakom ( 200 bar ).

U JVP Krapina su 4 osposobljena kompresorista.

Također se vrši usluga servisiranja izolacijskih aparata SCOTT.

Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krapine odobreno je osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova.

– Rješenje – osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova

Pravilnikom o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova  propisuju se programi i načini osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova, te sadržaj i oblik uvjerenja o osposobljenosti i usavršavanju.

PRAVILNIK O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA VATROGASNIH KADROVA