Oglas vatrogasac 2022.

Na temelju čanka 42. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine, članka 3.b i 3. d. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krapine (URBROJ:2140-41-22-1, KLASA:112-01/22-01/01) i Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine od 02.02.2022., a vezano uz članak 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19),vršitelj dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine objavljuje:

OGLAS
za prijam u radni odnos

na radno mjesto vatrogasac – 4 izvršitelja/izvršiteljica, na određeno vrijeme do 6 mjeseci, uz probni rad od tri mjeseca.

Osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora ispunjavati sljedeće uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

  1. mora imati hrvatsko državljanstvo
  2. da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca
  3. da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera
  4. da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
  5. ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
  6. da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
  7. da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
  8. položen vozački ispit B kategorije

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.
Osoba koja prema posebnom zakonu ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju, dužna je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i prijavi priložiti dokaze sukladno posebnim propisima kojima je uređeno to pravo (rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz o nezaposlenosti itd.) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju da osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Oglasa, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti slijedeće:
a) zamolbu,
b) životopis,
c) dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili vojne iskaznice),
d) svjedodžbu/potvrdu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja stručne spreme određene ovim natječajem (preslika),
e) izvornik da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
f) vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da nije kažnjavan za kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv imovine i kaznena djela protiv službene dužnosti, a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) te kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i kaznena djela protiv službene dužnosti, a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) (izjavu nije potrebno ovjeravati),
g) presliku vozačke dozvole.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata biti će predočen izvornik ili ovjerena preslika.
Izabrani kandidat, prije sklapanja ugovora o radu, za potrebe poslodavca obvezan je dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi.
Uvjerenje o zdravstvenoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove) dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Troškove liječničkog pregleda snosi poslodavac. Ako se pregledom utvrdi da nema odgovarajuće zdravstvene i psihičke sposobnosti s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge (zasebno od točke a do točke g) navedene u oglasu i u obliku navedenom u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Osoba koja se ne smatra kandidatom nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv dostavljene obavijesti.
Za kandidate prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, bit će provedena prethodna provjera vještina i kompetencija (selekcijski postupak) putem testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas
Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa kao i mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere vještina i kompetencija (selekcijski postupak) i intervjua bit će objavljeno na oglasnoj ploči te na službenoj stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine www.jvp-krapina.hr najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa putem Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, isključivo u zatvorenim omotnicama, na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine, Ulica dr. Franje Tuđmana 10, Krapina, s naznakom ” OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS – NE OTVARAJ “. Na poleđini omotnice potrebno je napisati ime i prezime te adresu kandidata.

Oglas se objavljuje putem Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Vatrogasne postrojbe te na oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine zadržava pravo ne izabrati niti jednog prijavljenog kandidata te poništiti oglas.

JVP GRADA KRAPINE